26-01-10

Gevangenen: wetten die niet nageleefd worden

Jacobite_PrisonersBasiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (B.S.1.II.2005)

Enkele belangrijke hoofdstukken:

TITEL IV. - Detentieplanning 
 
HOOFDSTUK I Onderzoek naar de persoon en de levenssituatie van de veroordeelde 
Art. 35. 
 
Zodra de veroordeelde ingesloten en onthaald werd, wordt een aanvang gemaakt met een onderzoek naar zijn persoon en levenssituatie met het oog op het opstellen van het in artikel 38 bedoelde individueel detentieplan. 
 
Art. 36. 
§ 2. De veroordeelde heeft het recht kennis te nemen van de onderzoeksresultaten. 

HOOFDSTUK II. - Individueel detentieplan 
Art. 38. 
 
§ 1. Op basis van het in de artikelen 35 tot 37 bedoelde onderzoek wordt, in overleg en met medewerking van de veroordeelde, een individueel detentieplan uitgewerkt. 
 
§ 2 Het detentieplan wordt opgesteld in de strafinrichting of de afdeling waar de veroordeelde geplaatst is of waarnaar hij werd overgeplaatst bij toepassing van titel III, hoofdstuk III. 
 
§ 3. Het individueel detentieplan bevat een schets van het detentietraject en, in voorkomend geval, van de activiteiten die op herstel gericht zijn, met name de schade die de slachtoffers opgelopen hebben. Het detentieplan bevat ook eventuele adviezen over overplaatsingen die voor de veroordeelde redelijkerwijze in het vooruitzicht kunnen worden gesteld, rekening houdend met de duur van de uitgesproken straffen, met de criteria voor de toepassing van bijzondere wijzen van tenuitvoerlegging en van vervroegde invrijheidstelling of met de datum van definitieve invrijheidstelling. 
 
Dit plan bevat bovendien voorstellen van activiteiten waaraan de veroordeelde zal deelnemen, zoals : 
 
3° psychosociale begeleidingsprogramma's of medische of psychologische behandelingsprogramma's. 
 
§ 4. Het detentieplan wordt opgenomen in een samenwerkingsprotocol dat ondertekend wordt door de veroordeelde en door de directeur. 
 
Art. 39. 
 
Het individueel detentieplan wordt, in samenwerking met de veroordeelde, in de loop van de detentie zoveel als nodig aangevuld, nader geconcretiseerd en bijgestuurd, onder meer in functie van de evolutie van de veroordeelde en van gerechtelijke of administratieve beslissingen die zijn detentietraject beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.

 

HOOFDSTUK VIII. - Medische en medico-psychosociale expertise

HOOFDSTUK IX. - Sociale hulp- en dienstverlening 
 
Art. 102. 
De gedetineerde heeft in het kader van het uitwerken en het beheer van zijn detentieplan recht op voorbereiding en opvolging door de aan de gevangenis verbonden dienst.

Art. 103. 
§ 1. De gedetineerde heeft recht op het in de gevangenis aanwezige aanbod inzake sociale hulp- en dienstverlening. 
 
§ 2. Het inrichtingshoofd neemt alle maatregelen opdat de diensten voor sociale hulp- en dienstverlening hun aanbod ter beschikking van de gedetineerden kunnen stellen, mits inachtneming van de orde en de veiligheid.

 

HOOFDSTUK I. – Klachten

Art. 147. 
 
Onverminderd de mogelijkheden die hem geboden worden in het kader van de briefwisseling, het bezoek en het toezicht op de gevangenissen, dient de gedetineerde in de gelegenheid gesteld te worden zich te wenden tot de directeur, met wensen, voorstellen en klachten, in aangelegenheden die hem zelf betreffen. 
 
Het inrichtingshoofd richt daartoe spreekuren in die vermeld worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 148. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het uiten van informele klachten bij de Commissie van toezicht, kan een gedetineerde bij de Klachtencommissie beklag doen over elke beslissing die door of namens de directeur ten aanzien van hem genomen werd. 
 
Met een in het eerste lid bedoelde beslissing wordt gelijkgesteld het verzuim of de weigering een beslissing te nemen binnen een wettelijke termijn, of bij het ontbreken ervan, binnen een redelijke termijn.

Art. 149. 
 
De gedetineerde die een klacht wenst in te dienen, wordt daartoe onverwijld in de gelegenheid gesteld. Voorzover dit nog niet was geschied, 
wordt hem uiterlijk vierentwintig uur nadat hij daartoe het verzoek gedaan heeft, schriftelijke mededeling gedaan van de beslissing waarover hij een klacht wenst in te dienen en van de redenen waarop die beslissing steunt.

Art. 150. 
 
§ 1. Beklag wordt gedaan door indiening van een klacht bij de Klachtencommissie bij de gevangenis waar de beslissing is genomenwaarover de gedetineerde zich beklaagt. 
 
§ 2. In de klacht worden zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover geklaagd wordt en de redenen van de klacht vermeld. 
 
§ 5. De klacht wordt ingediend 
uiterlijk de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissingwaarover hij zich wenst te beklagen
 
Een na afloop van deze termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk indien blijkt, rekening houdend met alle omstandigheden, dat de gedetineerde de klacht zo spoedig heeft ingediend als redelijkerwijs van hem verlangd kon worden.

Art. 152. 
 
§ 1. Na ontvangst van de klacht wordt een afschrift ervan aan de directeur overgezonden. 
 
§ 2. Indien de directeur van oordeel is dat de klacht kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond is, of dat poging tot bemiddeling door de maandcommissaris, bedoeld in artikel 153, wenselijk is, brengt hij dit binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk, met mededeling van zijn motieven, ter kennis van de alleensprekende klachtenrechter of van de Klachtencommissie. 
 
In de andere gevallen deelt hij, binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk de informatie en opmerkingen mee die hij nuttig acht voor de beoordeling van de gegrondheid van de klacht. 
 
De inhoud van deze informatie en opmerkingen wordt onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht van de klager.

Art. 157. 
 
§ 1. Er wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk veertien dagen na het indienen van de klacht of van het falen van de bemiddeling bedoeld in artikel 153, uitspraak gedaan over de klacht
 
§ 2. Aan de klager en de directeur wordt onverwijld en kosteloos een afschrift van de uitspraak van de Klachtencommissie overgezonden. 
 
§ 3. De secretaris van de Klachtencommissie zendt van alle uitspraken van de Klachtencommissie een afschrift naar de minister. De minister stelt de voorwaarden vast waaronder derden een afschrift van deze uitspraken kunnen verkrijgen, mits zij geen gegevens bevatten waaruit de identiteit van de gedetineerde kan worden afgeleid.


 

22:02 Gepost door Jaap Vandeurzen in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wetten, justitie, rechten, gevangenen, niet nageleefd |  Facebook |

Commentaren

corrupte justitie January 28th, 2010

Bedankt voor het tekenen van onze petitie 'Free Marcel Vervloesem'.

Vandaag weer slecht nieuws gekregen van Marcel.

Hij ontving een brief van een zekere George Lejeune, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen, Waterloolaan 115, bureau 210, 1000 Brussel. Deze brief van 19.1.2010 (referentie CTG/2010/2) is blijkbaar het zoveelste initiatief om de zaken dicht te dekken.
Hij heeft ongetwijfeld te maken met een schrijven van justitieminister De Clerck dat dateert van 25 maart 2009 (referentie PV/71/KL/1523/AC), gericht aan Marcel. In die brief beweerde de minister aan de Centrale Toezichtsraad de opdracht had gegeven 'om detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te laten onderzoeken'.

Maar Marcel heeft nooit iemand van die commissie gezien of gesproken en mijn herhaaldelijk schrijven naar De Clerck over deze zaak, werd nooit beäntwoord.

In de brief van 19.1.2010 van de Centrale Toezichtsraad dat een antwoord is op Marcel's schrijven, staat enkel het volgende: 'De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft uw schrijven van 5 januari in goede orde ontvangen. De Raad neemt kennis van de door u aangehaalde elementen. We verwijzen naar de reeds eerder aangehaalde elementen in onze vorige brieven als antwoord op uw schrijven.'

Marcel heeft echter nooit een brief van de Centrale Toezichtsraad ontvangen!

Ik dacht dat de Centrale Toezichtsraad met haar 'vernietigend rapport over de werking van het gevangeniswezen' en met haar rapport over het politieoptreden in de gevangenis van Sint-Gillis waarbij een gevangene bijna overleden is, het enige controleorgaan was dat blijkbaar werkte.
Maar ik vrees dat ik een illuzie rijker ben geworden.
De rechten van de gevangenen zoals zij in de Wet Dubois staan vervat en waarnaar de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten steeds verwees met de uitdrukking 'Eindelijk hebben de gevangenen ook rechten', zijn ook al onbestaande en de in de wet vernoemde toezichtscommissies bestaan zelfs niet terwijl de wet al van 2004 dateert.

Van De Clerck moeten we natuurlijk geen initiatief verwachten. Die lijkt de criminele praktijken van de psycho-sociale diensten en gevangenisdirecteurs in bepaalde gevangenissen (vervalsen van dossiergegevens, achterhouden van documenten, wegsteken en 'per ongeluk' laten liggen van rapporten zodat de strafuitvoeringsrechtbank daarmee alle verzoeken kan afwijzen, het laattijdig op de hoogte brengen van justitieassistenten,) gewoon te ondersteunen terwijl hij over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' blijft preken en over de overbevolking van zijn gevangenissen klaagt.

Gepost door: Morkhoven | 01-02-10

De commentaren zijn gesloten.